trancekuja: (NO6)
Mari ([personal profile] trancekuja) wrote2011-12-05 09:39 pm

Dump!

[NO 6] Shion & Nezumi[NO 6] Shion/Nezumi, PG[Harukanaru Toki No Naka De 1-4] Various

Characters from HaruToki 1-4, voiced by Hoshi Souichirou ♥


[Harukanaru Toki No Naka De 2] Akuram[Gundam 00] Lockon/Tieria